استان گیلان
شهرستان سرویسکار موبایل تلفن
آستانه اشرفیه حسام شعبانی ۰۹۱۱۱۴۳۰۴۱۹ ۰۱۳-۴۲۲۲۰۰۷۰
۰۱۳-۴۲۲۲۰۰۸۴
دلخوش ۰۹۱۱۳۴۴۸۶۷۲
بندر انزلی نوری ۰۹۱۱۳۸۱۸۶۲۶ ۰۱۳-۴۴۵۰۶۲۷۵
تالش قربانپور ۰۹۱۱۳۸۱۱۶۳۱
۰۹۱۱۸۸۸۵۸۵۵
۰۱۳-۴۴۲۲۶۶۰۴
فیضی پور ۰۹۱۱۱۸۳۱۹۱۴ ۰۸۲-۴۲۲۹۶۲۰
خمام عبدی ۰۹۱۱۱۳۹۶۳۱۳ ۰۱۳۲-۴۲۲۴۸۰۸
رشت سیرتی ۰۹۱۱۱۴۹۲۲۳۷
۰۹۱۹۵۰۹۶۵۱۱
۰۱۳-۳۳۵۷۱۸۷۵
رمضانی ۰۹۱۱۱۳۸۲۹۸۰ ۰۱۳-۳۳۷۱۷۱۱۳
عمویی ۰۹۱۱۱۳۶۱۲۲۳
۰۹۱۱۸۲۸۴۱۸۹
                           ۰۱۳-۳۳۱۱۱۵۵۱                           ۰۱۳-۳۳۱۲۴۳۳۷
لاهیجان حسام شعبانی ۰۹۱۱۱۴۳۰۴۱۹ ۰۱۳-۴۲۲۲۰۰۷۰
۰۱۳-۴۲۲۲۰۰۸۴
نادری ۰۹۱۱۳۴۴۶۵۸۹ ۰۱۳-۴۲۲۳۱۵۵۲
بندر کیاشهر- سیاهکل  – لنگرود-  شلمان- رودسر- رحیم آباد _کلاچای حسام شعبانی ۰۹۱۱۱۴۳۰۴۱۹ ۰۱۳-۴۲۲۲۰۰۷۰
۰۱۳-۴۲۲۲۰۰۸۴
ماسال گنجه ۰۹۱۱۷۵۸۵۱۰۰ ۰۱۳-۴۴۶۶۱۹۹۸
صومعه سرا باقری خواه ۰۹۱۱۳۸۳۶۹۰۰ ۰۱۳-۴۴۳۲۹۴۷۰
رودبار /رستم آباد ذولفی ۰۹۱۱۱۳۸۱۸۳۶ ۰۱۳-۳۴۶۷۲۸۶۱
فومن رضا رجبعلی زاده ۰۹۱۱۹۳۵۵۷۶۳
۰۹۱۱۶۲۲۳۴۹۷
۰۱۳-۳۴۷۳۶۹۸۱
املش خوش رفتار ۰۹۱۱۱۴۳۲۷۴۲ ۰۱۳-۴۲۷۵۰۴۵۵
حسام شعبانی ۰۹۱۱۱۴۳۰۴۱۹ ۰۱۳-۴۲۲۲۰۰۷۰
۰۱۳-۴۲۲۲۰۰۸۴
 رانکوه خوش رفتار ۰۹۱۱۱۴۳۲۷۴۲ ۰۱۳-۴۲۷۵۰۴۵۵