استان گلستان

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

گرگان

پیرزاده

۰۹۱۱۳۷۳۷۰۰۴

۰۱۷-۳۲۲۲۴۲۳۰

بندر ترکمن

جعفری

۰۹۱۱۳۸۱۸۶۲۶

۰۱۳-۴۴۵۰۶۲۷۵

علی آباد کتول

دستگردی

۰۹۱۱۸۶۸۶۸۲۶

۰۱۷-۳۶۲۳۸۱۰۴