استان کردستان

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

بانه

عثمان نژاد

۰۹۱۸۷۷۷۰۹۱۸

 

سنندج

قصیری

۰۹۱۲۱۷۳۳۱۴۸

 

سقز

فتاحی

۰۹۱۸۸۷۴۱۰۰۴

۰۸۷-۳۶۲۱۶۷۷۳

مریوان

فتحی

۰۹۱۸۳۲۴۸۶۲۵

۰۸۷۵-۸۷۶۳۱۰۸