استان هرمزگان

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

بندرعباس

امین

۰۹۱۷۶۴۷۶۰۴۱

۰۹۱۷۹۰۲۰۳۲۰

۰۹۱۷۵۲۲۲۴۱۰

۰۷۶۱-۲۲۲۹۹۴۹

کیش

رجبی

۰۹۳۴۷۶۹۹۲۹۱

۰۹۳۴۷۶۸۲۱۴۵

۰۷۶۴-۴۴۳۵۵۸۰

میناب

موءیدی

۰۹۱۷۳۶۵۷۰۱۶