استان مرکزی

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

اراک

 قاسمی

۰۹۱۸۸۶۱۸۵۱۸

۰۸۶-۳۲۷۷۴۷۵۹

 قاسمی

۰۹۱۸۸۶۳۴۱۲۳

۰۸۶-۳۲۷۷۸۱۸۲

 عزیز محمدی

۰۹۱۸۸۶۳۶۴۳۸

۰۸۶-۳۲۲۵۱۲۷۵

ساوه

فاتحی

۰۹۱۲۷۵۵۵۲۹۰

     ۰۸۶-۴۲۲۲۲۸۱۸