استان مازندران

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

آمل

نیکنژاد

۰۹۳۷۱۴۴۰۵۵۲ 

بابل

قنبری نیا

۰۹۱۱۱۱۷۸۲۱۱

۰۱۱۳-۳۲۲۳۷۷۰۴

۰۱۱۳-۳۲۲۳۴۴۴۹

بهشهر

میرزایی

۰۹۱۱۱۵۳۵۲۸۴

۰۱۵۲-۵۲۶۶۷۴۴

بابلسر

حسین نژاد

۰۹۱۱۱۱۴۱۱۰۷

۰۱۱۲-۵۲۳۷۹۴۷

چالوس

فاطری

۰۹۳۵۴۹۳۳۰۱۷

۰۱۱-۵۲۲۱۸۱۶۰

۰۱۱-۵۲۲۹۱۳۹۰ 

قائم شهر

همتی

۰۹۱۱۱۲۴۲۴۳۶

۰۱۱-۴۲۰۳۹۲۱۷

ساری

نسل سهراب

۰۹۱۱۳۵۴۳۳۶۳

۰۱۱-۳۳۲۸۶۲۵۷

رحمانی

۰۹۱۱۹۵۴۴۳۲۰

۰۱۱-۳۳۳۹۸۵۹۲

سیسنگان

جمشیدی

۰۹۱۱۹۹۹۴۳۷۸

۰۱۱-۵۲۱۷۴۳۰۶

محمودآباد/ فریدون کنار

گنجی

۰۹۱۱۳۲۵۲۱۳۴

۰۱۱۲-۵۶۶۴۷۳۷

گلوگاه

دماوندی

۰۹۱۱۹۵۵۱۳۰۴

۰۱۱۳-۴۶۶۸۳۲۳

نکاء 

عبدالهی

۰۹۱۱۱۵۳۲۳۷۲

۰۱۵۲-۵۶۴۷۸۳۲

نوشهر

ظاهری

۰۹۱۱۶۹۱۱۵۵۶

۰۹۳۶۷۳۹۳۰۸۴

۰۱۱-۵۲۳۳۲۲۵۳

سوادکوه

جورسرایی

۰۹۳۸۷۵۰۳۶۲۶

۰۱۱-۵۳۵۵۱۱۶۲

کتالوم

دمندان

۰۹۱۱۳۹۳۳۵۹۲

 

شیرود 

احتیاط کار

۰۹۱۱۳۹۴۵۹۹۳

۰۱۱-۵۴۳۷۲۳۸۹

نور-چمستان

یوسفیان

۰۹۱۱۱۲۰۹۱۵۸

۰۱۱-۴۴۵۵۲۹۵۹

۰۱۱-۴۴۵۵۳۷۴۴

رامسر

قاسمپور

۰۹۱۱۲۹۲۲۵۲۱

۰۱۱-۵۵۲۵۲۳۷۰-۸۰

رویان

بلباسی

۰۹۱۱۱۱۴۰۸۹۷

 

جویبار

بابایی

۰۹۱۲۲۲۶۹۰۹۶

 

سلمانشهر

رمضانی کندسری

۰۹۱۱۸۵۵۱۹۸۲