استان قزوین

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

ابیک 

رستمی

۰۹۱۲۷۸۷۹۱۷۰

۰۲۸-۳۲۸۹۷۴۴۵

اقبالیه-الوند

پرهیزکاری

۰۹۱۲۸۸۶۰۸۶۸

 

زیبا شهر

رمضانعلی زاده

۰۹۱۲۷۸۴۷۰۶۴

 

پرهیزکاری

۰۹۱۲۸۸۶۰۸۶۸

 

بویین زهرا

گنجی

۰۹۱۹۸۴۶۲۹۵۳

۰۲۸۲-۴۲۲۰۵۰۵

تاکستان

دهقان نیری

۰۹۱۹۶۵۹۳۹۴۶

 

قزوین

پرهیزکاری

۰۹۱۲۸۸۶۰۸۶۸

 

دوستی

۰۹۱۲۶۸۲۳۷۷۶

۰۲۸-۳۳۵۵۷۴۰۵

محمدیه

رمضانعلی زاده

۰۹۱۲۷۸۴۷۰۶۴

۰۲۸-۳۲۵۶۸۴۷۵