استان فارس

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

کازرون

صنعتی

۰۹۳۹۲۲۳۹۳۰۱

۰۷۱-۴۲۲۲۰۶۴۸

صادق زاده

۰۹۱۷۷۲۱۵۲۹۶

۰۷۱-۴۲۲۲۰۰۶۷

شیراز

انصاری فرد

۰۹۱۷۳۰۷۹۷۳۷

۰۷۱-۳۷۲۰۰۰۰۸

۰۷۱-۳۷۲۰۶۵۲۶

فیروزآباد

راستی

۰۹۱۷۷۳۶۰۶۳۵

۰۷۱۲-۶۲۳۳۵۰۷