استان سمنان

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

دامغان

مطهری نژاد

۰۹۱۹۴۲۹۶۸۹۵

۰۲۳-۳۵۲۴۴۱۷۹

سمنان

نورانیان

۰۹۱۲۵۳۱۵۳۲۴

۰۲۳-۳۳۳۳۱۶۰۴

شاهرود

رحیمیان

۰۹۱۲۳۷۳۴۲۷۲

۰۲۷۳-۲۲۲۱۷۸۷

گرمسار

باصری

۰۹۱۲۳۳۲۰۰۴۶