استان زنجان

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

ابهر

بالیده

۰۹۱۲۷۴۴۷۰۰۹

۰۳۴-۳۵۲۷۳۸۶۱

زنجان

آقایاری

۰۹۱۲۶۴۱۷۷۹۸

۰۶۴۱-۵۲۵۱۶۵۴ 

صیدی

۰۹۱۹۲۷۸۳۹۷۴

۰۲۴-۳۳۳۲۶۷۳۲