استان خوزستان

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

آبادان

موسوی

۰۹۱۶۶۳۳۴۷۹۷

۰۶۱-۵۳۳۲۴۸۱۰

اهواز

نیک روش

۰۹۱۶۶۰۷۱۱۸۲

    

چادریان

۰۹۱۶۸۷۵۲۸۹۸

۰۹۳۵۳۸۸۴۹۳۱

۰۶۱۱-۵۵۲۶۸۱۳

عشوری

۰۹۱۶۳۱۱۸۱۲۳ 

۰۶۱۳-۵۵۳۹۱۸۰

اندیمشک

سلامی نیا 

۰۹۱۶۶۴۴۰۴۳۲

 

امیدیه

حیدری

۰۹۱۶۷۷۰۸۲۵۸

۰۶۱-۵۲۶۲۶۷۰۰

بندر ماهشهر

چادریان

۰۹۱۶۸۷۵۲۸۹۸

۰۹۳۵۳۸۸۴۹۳۱

۰۶۱۱-۵۵۲۶۸۱۳

بهبهان

نژادحسینی

۰۹۱۶۸۷۱۶۱۹۴

۰۶۱-۵۲۸۲۱۵۹۲

دزفول

رجایی

۰۹۱۶۳۴۳۶۷۹۱

۰۶۱-۴۲۵۲۱۶۵۴

درویش پور

۰۹۱۶۹۴۱۲۸۸۰

۰۶۱-۴۲۲۵۰۳۳۹

شوش

چراغله

۰۹۱۶۶۴۴۹۱۱۵

۰۶۴۲-۵۲۲۰۴۴۰