استان خراسان رضوی

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

بجنورد

فروغی  

۰۹۱۵۵۸۴۲۷۴۳

۰۵۸۴-۴۲۲۶۳۵۷۳

۰۵۸-۳۲۲۵۹۷۰۳

شیروان 

صابری

۰۹۱۵۳۸۴۵۳۷۱

۰۹۱۵۳۰۳۵۳۷۱

۰۵۸-۳۶۲۲۸۶۳۸