استان خراسان رضوی

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

بردسکن

مکرمی

۰۹۱۵۹۶۶۷۵۸۲

۰۵۱-۵۵۴۲۹۹۱۶

تربت حیدریه

طبسیان

۰۹۱۵۲۲۲۳۴۲۴

خواف

عصارودی

۰۹۳۷۰۵۴۲۳۱۸

۰۵۱-۵۴۲۳۰۱۰۷

سبزوار

رازقندی

۰۹۱۵۳۷۱۷۵۴۸

۰۷۵۱-۲۶۴۴۴۲۷

قوچان

  فرخانی

۰۹۱۵۳۸۱۴۷۵۲

۰۵۱-۴۷۲۱۸۳۴۰

کاشمر

شرفی

۰۹۱۵۹۳۱۶۷۶۰

گلبهار-چناران

هروی

۰۹۱۵۳۰۱۷۵۴۹

۰۵۱-۳۸۷۶۱۵۲۸

گناباد

صفاری

۰۹۱۵۱۳۴۲۲۵۸

۰۵۱-۵۷۲۵۶۰۷۳

مشهد

دانافر

۰۹۱۵۱۱۵۱۱۳۶

۰۵۱-۳۷۲۷۴۳۴۳

هروی

۰۹۱۵۳۰۱۷۵۴۹

۰۵۱-۳۸۷۶۱۵۲۸

محروقی

۰۹۱۵۹۹۲۹۶۲۶

۰۹۳۵۹۳۶۵۲۰۳

۰۵۱-۳۶۶۳۸۶۹۴

نیشابور

پیرانی

۰۹۱۵۵۵۱۶۹۴۰

۰۵۵۱-۳۳۳۳۸۵۳