استان خراسان جنوبی

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

بیرجند

عبدالهی

۹۱۵۳۶۲۰۸۰۲

۰۵۶-۳۲۴۰۲۳۱۰