استان بوشهر

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

بردخون

سلیمانی

۰۹۱۷۳۷۷۶۲۳۸

۰۷۷-۳۵۴۵۶۲۶۸