استان ایلام

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

آبدانان

عبدالهی

۰۹۱۸۳۴۲۳۵۱۳

۰۸۴۲-۶۲۲۳۴۲۶

ایلام

جمشید نیا

۰۹۱۸۳۴۳۲۵۷۳

                                              ۰۸۴-۳۳۳۱۵۱۰۴                                                ۰۸۴-۳۳۳۱۵۱۰۳

دهلران

محمدی

۰۹۱۸۹۴۵۹۵۴۱