استان اردبـــیــل

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

اردبیل

صادقی

۰۹۱۴۴۵۲۳۶۳۴

۰۴۵-۳۳۷۲۰۴۵۱

۰۴۵-۳۳۷۲۲۳۶۱

بایرامی

۰۹۱۴۳۵۱۵۶۳۲

۰۴۵-۳۳۶۲۴۵۰۱

انگوت

 سیفی

۰۹۱۴۴۵۱۹۲۶۴

۰۴۵-۳۲۶۵۳۱۱۲

خلخال

محفوظی

۰۹۱۴۳۵۵۱۹۱۵

۰۴۵-۳۲۴۳۱۷۳۶