استان آذربایجان غربی

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

ارومیه

رضایی

۰۹۱۴۴۴۰۱۳۴۶

۰۴۴-۳۳۶۶۰۹۲۵

محمدزاده

۰۹۱۴۴۴۸۷۷۶۰

۰۴۴-۳۲۲۴۶۰۵۷

اشنویه

فرخ زاده

۰۹۱۴۴۴۲۰۰۲۵

                            ۰۴۴-۴۴۶۲۳۲۳۹                               ۰۴۴-۴۴۶۲۷۱۸۰

بوکان

محمودی

۰۹۱۴۹۸۲۶۸۰۳

 

افخمی

۰۹۱۴۴۸۱۵۸۱۷

۰۴۴-۴۶۲۲۷۰۸۹

پیرانشهر

رسولی

۰۹۱۸۶۷۲۰۸۵۲

۰۴۴-۴۴۲۳۹۶۳۲

خوی

 امامی

۰۹۱۴۹۶۰۸۱۵۶

۰۴۴-۳۶۳۴۶۱۸۲

سیلوانا

چامه

۰۹۱۴۱۳۹۳۷۹۹

۰۲۱ ۸۹۷۸۰۹۳۸

سلماس

خنجرخانی

۰۹۱۴۴۴۶۹۸۶۶

۰۴۴-۳۵۲۳۸۰۷۰

محمدزاده

۰۹۱۴۴۴۳۵۳۲۸

۰۹۱۴۹۳۷۹۰۹۶

 

شوکا

 رشیدی

۰۹۱۴۴۶۳۳۳۱۰

۰۴۴-۳۴۲۷۴۹۶۱

اردبیل

صادقی

۰۹۱۴۴۵۲۳۶۳۴

۰۴۵-۳۳۷۲۰۴۵۱

۰۴۵-۳۳۷۲۲۳۶۱

بایرامی

۰۹۱۴۳۵۱۵۶۳۲

۰۴۵-۳۳۶۲۴۵۰۱

انگوت

 سیفی

۰۹۱۴۴۵۱۹۲۶۴

۰۴۵-۳۲۶۵۳۱۱۲

خلخال

محفوظی

۰۹۱۴۳۵۵۱۹۱۵

۰۴۵-۳۲۴۳۱۷۳۶