استان آذربایجــان شــرقــی

شهرستان

سرویسکار

موبایل

تلفن

سراب

قهرمانی فر

۰۹۱۴۱۳۰۱۷۴۵

۰۴۱-۴۳۲۳۸۹۰۵

۰۴۱-۴۳۲۲۵۱۴۵

تسوج

آهنگر انزابی

۰۹۱۴۳۷۲۲۴۱۳

۰۴۷-۲۲۴۶۳۷۶۶