واحد پشتیبانی شرکت میلاد با در نظرگرفتن میزان رضایت و پیشنهادات شما مصرف کنندگان محترم جهت ارتقا و رضایت بیشتر، خواستار است با تکمیل فرم ذیل ما را در این امر مهم یاری رسانید .

نظرسنجی شماره ۱