69

دستورالعمل استفاده صحیح از اجاق گاز (بخش سوم)

در ادامه نحوه صحیح اتصال سیم برق اجاق گاز را برای شما شرح میدهیم.

  1. سیم اجاق باید با دوشاخه ء ارت دار در زیرکابینت نصب شود.
  2. سیم اجاق گازرا نباید به پیریزی که بالای آن قرار دارد متصل کرد، زیرا حرارت مستقیم موجب سوختگی سیم و در نتیجه برق گرفتگی می گردد.
  3. سیم اجاق گاز دارای اتصال ارت میباشد که در صورت مجهز بودن سیم کشی ساختمان به سیم ارت، سرویس کار باید اتصال مربوطه را برقرار نماید. امادر غیر این صورت سرویس کار نمی تواند اتصال ارت را به لوله ها وصل نماید.
  4. توجه: رنگ سیم ارت سبز یا زرد می باشد.
  5. در صورت امکان برای اتصال برق اجاق گاز از محافظ برق استفاده گردد تادر نوسانات برق آسیبی به قطعات الکترونیکی کالا وارد نشود.